22.11.2018

На 21-ви и 22-ри ноември 2018г., в Културен център Харманли – зала „Краезнание“, се проведе двудневно обучение на тема: „Информираност и умения за работа в ИСУН 2020. Лектор на обучението бе г-жа Христослава Георгиева – експерт по ПРСР. Присъстваха местни заинтересовани лица – земеделски производители, представители на частни фирми, представители от отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ към община Харманли и др.

През първия ден от обучението бяха разгледани следните теми: Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“; информираност за мерките, включени в нея, с цел придобиване на компетентност при кандидатстване; насоки и документи за кандидатстване, изисквания и др. На втория ден бяха разгледани структурата и функциите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020); регистрация в ИСУН 2020; Формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020; подаване на проекти в ИСУН 2020 с КЕП и др.

В края на всяка лекционна част от обучението, беше провеждана дискусия с участниците, които проявиха интерес към темата, задаваха въпроси, направиха коментари и заключения. След приключване на обучението, на участниците бяха раздадени сертификати за участие.

Обучението е проведено във връзка със Споразумение № РД 50-152/21.10.2016г. между УО на ПРСР за периода 2014 – 2020г. и сдружение „МИГ Харманли“ за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.

Снимки от срещата, можете да намерите тук.