09.11.2018

„МИГ Харманли“ организира две двудневни обучения за местни лидери и уязвими групи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

Обученията ще се проведат, както следва:

1. 21-ви и 22-ри ноември 2018г., от 09:00 часа в Културен център Харманли, гр. Харманли, бул. България 13 Б, зала „Краезнание“. 
Тема на обучението: „Информираност и умения за работа с ИСУН 2020“.

2. 29-ти и 30-ти ноември 2018г., от 09:00 часа в Културен център Харманли, гр. Харманли, бул. България 13 Б, зала „Краезнание“. 
Тема на обучението: „Придобиване на компетентност в областите на кандидатстване – необходими умения за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР“.

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Вход – свободен!

За предварително записване, може да се свържете с нас на: 0884/905405; 0884/802043; 0882/630615;