16.06.2012

В изпълнение на Дейност 4, зад. 2 се проведе втората работна среща с екипа на проект \\\"Подготовка на територията “Свиленград ареал”

за прилагане на подход за местно развитие ЛИДЕР в рамките на под-мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони \\\" с екипа на проект 431-2-3-03. В групата, която посети колегите си в Свиленград бяха: Димитър Сакалов - дир.дирекция ППЕС, инж.Ганка Дончева- ст.експерт в общ.Харманли, участвала в процеса по създаване на СМР, Володий Костадинов - партньор по проекта от страна на бизнеса и член на Общото събрание на МИГ Харманли, Паулина Христова - член на ОбС на МИГ Харманли, също взела дейно участие в процеса на подготовка на СМР и координатора на проекта - Диляна Комитова и техническия сътрудник Мирослава Стоянова. По време на работното посещение бяха дискутирани проблемите на демаркацията и възможностите да се включат мерки, които биха били и от обществена полза, в случай, че тя отпадне. Колегите споделиха впечатления от провежданата при тях информационна кампания. В заключение се изрази становище, че МИГ и СМР наистина ще подобрят качеството на живот в малките общини, каквито са Община Харманли и Община Свиленград.