26.06.2018

На 26.06.2018г. от 10:00 часа в НЧ „Архимандрит Доситей 1908“, село Доситеево се проведе информационна среща във връзка с предстоящ прием на проектни предложения и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“. На срещата присъстваха 13 души. Участниците в срещата бяха приветствани от екипа на сдружение „МИГ Харманли“, след което бяха запознати с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към мерките от стратегията за ВОМР.

След представянето на мерките, се проведе дискусия, като бяха задавани конкретни въпроси, на които беше отговорено. 

Участниците в срещата проявиха интерес към мерки 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства, 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, 6.4 – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности и 7.6 – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата.

Снимки от срещата, можете да намерите тук.