14.06.2018

В началото на юни 2018 г. в комплекс „Албена“ се проведе петата Международна конференция по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), на която присъстваха и представители на Сдружение „МИГ Харманли“.  Представи се напредъка от прилагането на ВОМР в България и се разгледаха приоритетите, проблемите, постиженията и новостите от прилагането на подхода.

Конференцията засегна и теми, касаещи визията на Европейската комисия за подхода ВОМР през следващия програмен период. Акцент в съдържанието беше обменът на информация между местните инициативни групи от ЕС и трети страни, за добрите практики, чрез които подходът ВОМР подпомага местното развитие. Друга цел на събитието бе да насърчи създаване на партньорства и впоследствие разработването на съвместни проекти за сътрудничество между МИГ от различни страни. В рамките на срещата се организираха изнесени заседания и посещения на обекти, свързани с културния туризъм, с цел представяне на България и възможностите за развитие на този сектор, чрез стратегиите за Водено от общностите местно развитие.

Страната ни прилага подхода ВОМР/ЛИДЕР от присъединяването си към Европейския съюз през 2007 г., като сдружение „МИГ Харманли“ изпълнява Стратегия за местно развитие вече втори програмен период.