по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014–2020г.

13.06.2018

На 12.06.2018г., изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/25.01.2018г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г.

Основанието за сключване на допълнителното споразумение е влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр. 2 от 2018г.) и отпадане на правното основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

С подписването на Анекса, се правят изменения в:

Подмярка 4.1. – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  от СВОМР, като се заличава пренасочването към  Наредба № 9 от 21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1. – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 – „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020г.

Подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР, като се заличава пренасочването към Наредба № 20 от 30.10.2015г. за прилагане на подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  от мярка 4 – „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020г.

Подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР, като се заличава пренасочването към „Съответната наредба за прилагане на подмярка 6.4“

Направените  промени са във връзка с промени в нормативната база и наличие на препратки от Стратегията на МИГ към съответна наредба.