11.05.2018

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

От Председателя на УС на
Сдружение „Местна инициативна група Харманли“

Уважаеми Членове на Сдружение „МИГ Харманли“,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, свиквам Общото събрание на членовете на “МИГ Харманли“, което ще се проведе на 28.05.2018г., на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов” 2 от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  1. Приоритизиране на критерии за оценка на проектни предложения по всички мерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
  2. Определяне на минимален брой точки – праг за финансиране на проектни предложения по всички мерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
  3. Одобряване на таблици за оценка на проектни предложения, подавани по всички мерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
  4. Други.

Съгласно чл. 22 от Устава на сдружението, членовете – физически и юридически лица, могат да бъдат представлявани на общото събрание от пълномощници – физически лица. Пълномощните следва да бъдат изрични - за участие в Общото събрание на сдружение „МИГ Харманли“, в писмена форма.

Пълномощниците могат да представляват само един член на Сдружението и не могат да преупълномощават с правата си трети лица.

Писмените материали относно дневния ред на свиканото Общо събрание са достъпни за членовете на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

В качеството Ви на член на Сдружение „МИГ Харманли“, с настоящата покана, Ви каня да присъствате на така насроченото заседание.

С уважение:
Величко Сянков
Председател на УС