по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014–2020г.

08.02.2018

На 25.01.2018г., изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/25.01.2018г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г.

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в подмярка 4.1. – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ като се изменя интензитета на финансовата помощ и се привежда в съответствие с интензитета, описан в Наредба 9 от 21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1. – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 – „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020г.

Другото изменение касае мярка 22 – „Популяризиране на местните продукти услуги“. Промяната там отново е свързана с интензитета на помощта, който се привежда в съответствие с Наредба 22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

Напомняме, че промените, свързани с тези мерки от Стратегията на „МИГ Харманли“ трябваше да се направят във връзка с промени в нормативната база и наличие на препратки от Стратегията на МИГ към съответна наредба.