16.06.2012

МИГ ХАРМАНЛИ вече е регистриран в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност. С това приключи процедурата по регистрация на сдружението.

http://www.justice.government.bg/ngo/companyinfo.aspx?ID=9147