22.12.2017

На 22.12.2017г. от 13:00 часа в село Бисер се проведе информационна среща във връзка с популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“. На срещата присъстваха 12 души. Участниците в срещата бяха приветствани от експерта на сдружение „МИГ Харманли“, след което бяха запознати с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към мерките от стратегията за ВОМР.

След представянето на мерките, се проведе дискусия, като бяха задавани конкретни въпроси, на които беше отговорено. 

Участниците в срещата проявиха интерес към мерки 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства, 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, 6.4 – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 7.6 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата и 22 - Популяризиране на местните продукти и услуги.

Във фотогалерията на сайта ще намерите още снимки от събитието