20.12.2017

На 20.12.2017г. от 13:00 часа в село Шишманово се проведе информационна среща във връзка с популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“. На срещата присъстваха 10 души. Участниците в срещата бяха приветствани от експерта и счетоводителя на сдружение „МИГ Харманли“, след което бяха запознати с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към мерките от стратегията за ВОМР. След представянето на мерките, се проведе дискусия, като бяха задавани конкретни въпроси, на които екипа на „МИГ Харманли“ отговори. 

Участниците в срещата проявиха интерес към мерки 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства, 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти и 6.4 – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности.

Във фотогалерията на сайта ще намерите още снимки от събитието