19.12.2017

На 18 и 19 декември 2017г. в Културен център Харманли – зала „Краезнание“ се проведе двудневно обучение на тема: „Информираност и умения за работа с ПРСР. Придобиване на компетентност и умения за изпълнение на проекти, финансирани по СВОМР“. Лектор на обучението бе д-р Иванка Душкова. Присъстваха местни лидери – земеделски производители, представители на частни фирми, представители от отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ към община Харманли, представители на нестопански организации и др.

През първия ден от обучението бяха разгледани мерките, залегнали в Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., както и частните мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“. Програмата през първия ден завърши с обобщаване на темите от деня и дискусия. През втория ден, обучението започна с представяне на публичните мерки, включени в Стратегията, след което се обърна особено внимание на задълженията на страните при изпълнение на проектите, финансирани по Стратегията на „МИГ Харманли“, дейностите за обмен на информация, визуализация и публичност при изпълнението на проектите и индикаторите за мониторинг и оценка. В края на втория ден, участниците попълниха анкетни карти за оценка на обучението и получиха Сертификати за участие.

Във фотогалерията на сайта ще намерите още снимки от събитието