27.10.2017

На 23.10.2017г. се проведе заседание на Комисията за подбор на външни експерт - оценители, назначена със Заповед МХ-04/20.10.2017г. на Председателя на Управителния съвет на сдружението. 

Комисията разгледа 18 броя заявления за участие в конкурса.

Списъкът на одобрените външни експерт - оценители във връзка с оценка на проектни предложения, подадени към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, може да намерите ТУК.

Списъкът на одобрените външни експерт - оценители по мерки във връзка с оценка на проектни предложения, подадени към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, може да намерите ТУК.