16.10.2017

Изпълнителният директор – Диана Гочева и експерта по прилагане на Стратегия за ВОМР – Петя Иванова, взеха участие в Международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие, състояла се на 11-12.10.2017г. в гр. Правец. Конференцията бе открита от заместник - министъра на земеделието, храните и горите - д-р Лозана Василева. Тя приветства присъстващите и заяви, че у нас подхода ЛИДЕР се прилага вече 10 години и са финансирани общо около 1 500 проекта от успешно изпълнени 35 стратегии за местно развитие през програмния период 2007 – 2013г., една от които е и Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“. Г-жа Лозанова допълни, че 25 процента от територията на селските райони у нас е обхваната от стратегиите за Водено от общностите местно развитие, а населението, повлияно от прилагането на подхода е над 800 хиляди души. 

Конференцията имаше за цел да бъдат очертани основните предизвикателства и възможните решения пред подхода през настоящия програмен период. По време на конференцията бяха представени добри практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г.,  бяха обменени идеи и информация за изпълнението на подхода ВОМР през периода 2014 – 2020г.

На конференцията присъстваха около 200 представители от близо 20 държави от и извън Европейския съюз на Местни инициативни групи, Управляващи органи, Разплащателни агенции, ЛИДЕР асоциации. Сред тях бяха представители от България, Италия, Франция, Полша, Латвия, Чехия, Унгария, Естония, Румъния, Гърция и др.

Включиха се и експерти от Европейската комисия.