27.09.2017

Сдружение "Местна инициативна група Харманли" обявява конкурс по документи за избор на външни експерт - оценители за оценка на проектни предложения, подадени по мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". 

ОБЯВЛЕНИЕ (Приложение 5);

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие (Приложение 1);
  2. Автобиография (Приложение 2);
  3. Декларация (Приложение 3);
  4. Контролен лист (Приложение 4);

Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик до 17.10.2017г.