02.08.2017

Информираме всички заинтересовани, че поради независещи от „МИГ Харманли” -  причини и обстоятелства има забава в процеса на прилагане на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Забавянето касае очакваното обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по отделните мерки, както и провеждането на свързаните с това дейности – информационни дни, срещи, семинари и обучения.

Към настоящия момент не е възможно публикуване на Насоки за кандидатстване и обявяване на прием на проектни предложения, тъй като се очакват промени в нормативната уредба, разработват се указания от Управляващия орган на ПРСР  (Министерство на земеделието, храните и горите) по отношение на приложимите режими за държавни помощи по отделните мерки, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.