04.11.2016

На 21.10.2016г., "МИГ Харманли" подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от Общностите местно развитие. Чрез тази стратегия, екипът на МИГ ще разполага с 3 000 000 лева за финансиране на проекти на местни лидери.
В периода 2007 - 2013г., МИГ Харманли финансира 36 проектни предложения, представени от предприемачи, земеделски производители, община Харманли и неправителствени организации. Тези бенефициенти усвоиха 97% от средствата.
През новия период се очаква още по - голям интерес. Към новата Стратегия ще има възможност за кандидатстване за
инвестиции в земеделски стопанства; инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти; подкрепа за неземеделски дейности; инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата; популяризиране на местните продукти и услуги. За повече информация, заповядайте в офиса на сдружението на адрес: гр. Харманли, ул."Петко Каравелов" 2 Снимка 1;