16.06.2012

На 03.06.2010г. се навършва една година от старата на проекта. Изпълнението на проекта продължава до 03 декември 2010г. Предаден бе и втори междине отчет в МЗХ, съобразно графика за отчитане, залегнал в договора. Отчетени бяха всички изпълнени дейности от 03.01.2010г., в т.ч.шесто последно двудневно обучение, две еднодневни обучения на местни лидери, консултативни и информационни срещи с жителите на територията на Община Харманли, SWOT анализ, учебни пътувания в старата и чужбина, отчетен бе и прес бука за периода, като в него се съдържат 9 телевизионни репортажа, 7 публикации в местен и регионален печат, публикации в интернет сайтове. Отчетена е и дейността, която касае изготвяне на стратегия за местно развитие и работата на местните експерти, взели участие в нея. Отчетена е и дейността от работата на създадената група от 12 представители на местната общност, която работи по окончателния вариант на стратегията. Очаква се промяна и в условията за демаркация между ПРСР и оперативните програми. Към момента тези условия не позволяват на Община Харманли да кандидатства с проекти за подобряване на средата, а това беше един много силен акцент в срещите на експертните групи и на работната група по финализиране на стратегията. Партньорите по проекта сме на мнение да изчакаме и тази промяна, за да можем адекватно да отразим вижданията на жителите на общината за подобряване на средата. Така Стратегията за местно развитие ще бъде изцяло съобразена с потребностите на населението и основната цел на ПОДХОДА ЛИДЕР, а именно- подобряване качеството на живот.
Изготвил: Координатор на проекта