20.04.2016

 

 ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект № 19-19-1-01-2 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договор за финансово подпомагане № РД 50-158/07.12.2015г.

 

 

МИГ Харманли Ви кани на обществени обсъждания на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, които ще се състоят на:

 

25 април 2016г. 9:00 часа в село Бисер;

25 април 2016г. 10:30 часа в село Славяново;

26 април 2016г. в 8:00 часа в село Надежден;

26 април 2016г. в 9:00 часа в село Лешниково;

26 април 2016г. в 13:00 часа в гр. Харманли, ул. Петко Каравелов № 2;

27 април 2016г. в залата на Община Харманли;

27 април 2016г. от 17:00 часа в гр. Харманли, ул. Петко Каравелов № 2

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони