07.04.2016

 МИГ Харманли кани представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, представители на Община Харманли и други заинтересовани страни на 11.04.2016г. от 13:00 часа в Културен център гр. Харманли, зала Краезнание, на информационна среща за консултиране с местната общност. Срещата се организира от „МИГ Харманли“ по проект № 19-19-1-01-2 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. Договор за финансово подпомагане № РД 50-158/07.12.2015г.