07.04.2016

 На 25.02. и на 24.03.2016г. в гр. Харманли, ул. Петко Каравелов № 2 бяха проведени две еднодневни обучения за екипа на МИГ /включително и за членовете на УС и ОС/, а на 26.02. и на 25.03.2016г. в гр. Харманли, Културен център бяха проведени две еднодневни обучения за местни лидери по проект № 19-19-1-01-2 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. Договор за финансово подпомагане № РД 50-158/07.12.2015г.