16.03.2016

 На 16.03.2016г. в Културен център гр. Харманли се проведе информационна конференция по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.".

На конференцията присъстваха земеделски производители, представители на местния бизнес, кметове на населени места, неправителствени организации, читалища и др.
Представени бяха дейностите по проекта, както и изискванията към МИГ и стратегиите за водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР". Снимка