23.02.2016

 На 26.02.2016г. от 9:00 часа в Културен център гр. Харманли, зала Краезнание, ще се проведе обучение на местни лидери, свързано с прилагане на операции в рамките на Стратегия за ВОМР. Обучението се организира от „МИГ Харманли“ по проект № 19-19-1-01-2 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. Договор за финансово подпомагане № РД 50-158/07.12.2015г. 
МИГ Харманли кани представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, представители на Община Харманли и други заинтересовани страни да се включат в обучението.