23.02.2016

 На 05.02.2016г. от 11:00 часа в Културен център гр. Харманли, се проведе информационна среща, организирана от „МИГ Харманли“ по проект № 19-19-1-01-2 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. Договор за финансово подпомагане № РД 50-158/07.12.2015г. 
На събитието присъстваха представители на общинска администрация, местния бизнес, неправителствения сектор, земеделски производители и други заинтересовани страни.