29.12.2015

Уважаеми съграждани, уважаеми бенефициенти, участници в дейностите и членове на МИГ Харманли. 

Съобщаваме Ви, че на 07.12.2015г. беше подписан Договор № РД 50-158 между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и „Местна инициативна група Харманли“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
Основната ни задача за следващите шест месеца е подготовката на нова Стратегия  за местно развитие. Предстоят ни съвместни, вълнуващи срещи, обучения и информационни събития, консултации с всички заинтересовани страни, както и дейности за обсъждане и приемане на многофондова стратегия./През програмен период 2014 – 2020г. ще има възможност да се получи подкрепа от следните програми: „Програма за развитие на селските райони“; ОП „Развитие на човешките ресурси“; ОП „Иновации и кокурентоспособност“; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; ОП „Околна среда“ и ПМДР.
Екипът на МИГ Харманли, заедно с Вас – хората от община Харманли, ще трябва да вложим цялата си енергия за намиране на най- добрите решения в полза на местната общност при подготовката на Новата стратегия. За предстоящи събития можете да следите интернет страницата ни:
www.mig-harmanli.org

и във Facebook  профила на МИГ Харманли.