02.07.2015

 На 30.06.2015г. бе получено окончателно плащане по проект по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства от стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. По проекта бяха създадени трайни насаждения - десертни лозя и бе закупена земеделска техника. Стойността на изплатената финансова помощ е 97 622,99лв. Снимка 1. Снимка 2. Снимка 3. Снимка 4,