16.06.2012

На 18 септември 2009 г. в Центъра за икономическо развитие и туризъм-Харманли ще се проведат предвидените в плана за действие фокус-групи по проект 431-2-03-3 Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група/МИГ/ на територията на Община Харманли, финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони-Европа инвестира в селските райони.
Тематичните фокус-групи са в четири направления:

* Първа група - Представители на читалища, училищни настоятелства, на сдружения с нестопанска цел-клубове, съюзи, дружества, фондации
* Втора група - Земеделски производители и земеделски кооператори - земеделски и лозарски кооперации и производители, представители на малцинствени етно-групи,занимаващи се със земеделие
* Трета група - представители на бизнеса
* Четвърта група - Публичен сектор - здравни завединия, Социални служби, Бюро по труда, музей, Общинска администрация, селски кметове

Темата на разговорите е подготовката на Стратегията за местно развитие на община Харманли.
Разговорите ще се водят от лицензираните от МЗХ експерти Зоя Дамянова, Иванка Душкова и външния експерт Генка Рафаилова.