15.06.2015

 Индикативният график за отваряне на приемите е публикуван на страницата на Програмата: www.prsr.government.bg

До края на годината по Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020) ще бъзат отворени шест мерки.

Ще бъде отворена мярка 2.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“, чиято цел е да подпомага младите фермери с безплатно изготвяне на бизнес планове от страна на Националната служба за съвети в земеделието. В края на юни ще стартира прием на документи по подмярка  6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

По индикативния график се очаква да бъде отворен и нов прием на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ в началото на ноември. Един месец по-рано е предвиден и прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция“.

Прием на документи ще бъде отворен и за подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“, която е свързана с подхода „ЛИДЕР“ и Воденото от общността местно развитие.

В началото на октомври се очаква да бъде отворена и подмярка 2.2. „Създаване на консултантски услуги“.

Още преди официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони, беше обявен прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ с индикативен бюджет 150 млн. евро, а заедно с кампанията по директните плащания бяха отворени и мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“ и 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“.