10.09.2014

   МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ  В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА  ТУРИЗМА

 Местна инициативна група – Тунджа усрешно приключва работата по реализацията на проект „Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на ЮИ България”. Проектът се изпълнява по договор № РД-50-96/23.05.2014г. на МИГ-Тунджа с Министерство на земеделието и храните  и Държавен фонд „Земеделие” –Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Партньори на МИГ-Тунджа по реализацията на проекта са МИГ Средец, МИГ Карнобат и МИГ Харманли. Проектът има подготвителен характер, като целта му  е  разработването на съвместен проект за вътрешнотериториално сътрудничество, насочен към стимулиране на туризма и популяризиране на местните производства в селските райони, обхванати от територията на местните инициативни групи - партньори по проекта. Проектът стартира  с  встъпителна работна среща  на  партниращите МИГ, проведена на 20.06.2014 г. в община Тунджа. На срещата бяха уточнени основните ангажименти на  партньорите и съгласуван график за изпълнение на дейностите по проекта.   Проведено  бе  проучване и анализ на туристическия потенциал на територията на партниращите МИГ и извършено проектирането на десет съоръжения от поддържаща туристическа инфраструктура – четири за територията на МИГ-Тунджа и по две за териториите на  МИГ Средец, МИГ Карнобат и МИГ Харманли. Стъпвайки на резултатите от проучването, четирите местни инициативни  групи подготвиха съвместен проект за вътрешнотериториално сътрудничество, насочен към създаването на клъстър за развитието  на селския и еко туризъм в Югоизточна България. Диверсификацията на икономическите дейности е едно от направленията, по които Програмата за развитие на селските райони и в частност подхода ЛИДЕР подпомагат развитието на селските райони у нас. От тази гледна точка, развитието на селския  и еко туризъм е основен приоритет в разнообразяването на местната икономика на териториите на общините Тунджа, Средец, Карнобат и Харманли, който може да бъде реализиран чрез Местните инициативни групи, работещИ в тези общини. Туристически пазар на териториите на МИГсе формира на основата на техния ландшафт, начина на живот,  традициите и обичаите на  местните общности. Развитието на този вид пазар изисква, от една страна, обществена нагласа и управленски решения, ориентирани към интегрирането на икономически дейности (изкуство, занаяти, туристически услуги и  индустрия, селско стопанство и т.н.) и, от друга страна, териториално и туристическо развитие, посредством разглеждането на  даденостите като туристически продукт за предлагане със свой собствен бранд. Създаването на туристически клъстър ще обедини усилията и ресурсите на институциите и икономическите субекти, работещи в областта на туризма за  съхранението и развитието на  природните дадености,  културно - историческото  наследство, традициите, обичаите и занаятите, тяхното икономизиране  и формирането на специфична идентичност на ЛИДЕР териториите, свързана с развитието на различни алтернативни  форми на туризъм. Планирано е на 19 септември 2014 година да бъде проведена заключителна среща на партньорите по проекта, на която ще бъде   подписано партньорското споразумение за неговото изпълнение.