05.09.2014

Списък на проектите, преминали успешно проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия

Номер

по ред

УРН Наименование на проекта Премината проверка за двойно финансиране
1 МХ-121-8-045 Модернизиране на земеделската техника в стопанството за производство на по - качествени земеделски продукти ДА