29.08.2014

 От днес, 29.08.2014г. е отворена осма покана за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по следните мерки:

121 - Модернизиране на земеделските стопанства;

226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

311 – Разнообразяване към неземеделски дейности;

312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

 

 Поканата ще бъде отворена до 16:00 часа на 03.09.2014г. 

 

Период на приемане на документите за подпомагане – от 29.08.2014г. до 03.09.2014г.:

Понеделник и петък от 10.00 часа до 16.00 часа

Вторник и сряда от 10.00 часа до 14.00 часа.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на „МИГ Харманли“.

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет адрес: http://www.mig-harmanli.org, раздел „Мерки“.