15.08.2014

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”

 

Ви уведомява, че предстои отваряне на осма покана за подаване на проектни предложения към „МИГ Харманли”, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 „Лидер” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мерки:

121 - Модернизиране на земеделските стопанства;

226Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

311 – Разнообразяване към неземеделски дейности;

312Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

 

Поканата е с начало – 29.08.2014г.

Край на Поканата – 16.00 часа на 03.09.2014г.

Период на приемане на документите за подпомагане – от 29.08.2014г. до 03.09.2014г.:

Понеделник и петък от 10.00 часа до 16.00 часа

Вторник и сряда от 10.00 часа до 14.00 часа.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на „МИГ Харманли”.

Изискванията и документите са качени на: www.mig-harmanli.org