16.06.2012

На 21 април 2010г. в гр.Харманли се учреди Местна Инициативна Група Харманли. Учредителното събрание започна в обявения час - 17.30ч. в сградата на ЦИРТ. Учредители станаха 27 човека, представляващи фирми, НПО сектора, публичния сектор и физически лица. Учредяването бе отразено от телевизия \"Рекординг\", журналисти от вестник \"Харманлийски наблюдател\", в-к \"Новини\". Гласуван бе встъпителен членски внос от 50 лв. за физическо и 200 лв. за юридическо лице и месечен чл. внос от 20 лв. за физическо и 100лв. за юридическо лице. Общото събрание избра Управителен съвет в следния състав: Красимира Тонева, Никола Зайчев, Соня Грозева ,Христо Братанов, Цветомир Вълчев . Спазено бе изискването на УС да има представителство на различните сектори - публичен, НПО и бизнес сектора. На първото си заседание Управителният съвет избра за председател Христо Братанов, а за зам. председател- Красимира Тонева. След като Стратегията за Местно Развитие бъде факт (в края на месец май), новоучреденият МИГ Харманли ще кандидатства с нея пред МЗХ за финансиране, като сумата на стратегията се очаква да бъде 3 900 000 лв. В началото на месец май се очаква Управителният съвет да представи и бъдещия екип на МИГ Харманли, който в случай на финансиране на стратегията ще я управлява.
Диляна Комитова - Координатор на проект 431-2-03-3