26.03.2014

Списък на одобрените проекти от Комисия за избор на проекти по седма покана

На 19.03.2014г. се проведе второ заседание на Комисията за избор на проекти по седма покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Бяха одобрени следните проектни предложения:

УРН Наименование на проекта Обща стойност на проекта Размер на БФП
МХ-121-7-043 Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на нова техника 63879,35лв. 31939,67лв.
МХ-312-7-044 Изграждане на цех и закупуване на машина за производство на картонени чаши, находящ се в УПИ XIII - 167, кв.39 по ПУП на с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково 192182,74лв. 133096,69лв.