28.02.2014

 

УРН Наименование на проекта Резултат от проверка за административно съответствие и допустимост
МХ-121-7-043 Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на нова земеделска техника ДА
МХ-312-7-044 Изграждане на цех и закупуване на машина за производство на картонени чаши, находящ се в УПИ XIII - 167, кв.39 по ПУП на с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково ДА