16.06.2012

О Б Я В А
Екипът на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Харманли – проект 431-2-03-3” и на основание наредба 23/18.12.2009г. обявява учредяването на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА– МИГ на територията на Община Харманли при предварителен дневен ред:
1. Представяне на подхода ЛИДЕР;
2. Приемане на дневен ред на учредителното събрание;
3. Избор на председател и протоколист на учредителното събрание ;
4. Приемане Устава на сдружението и учредяване на Местната инициативна група;
5. Избор на Управителен съвет.
6. Обсъждане на общи организационни въпроси.
В Общото събрание на новоучредината Местна инициативна група могат да бъдат представени юридически лица със стопанска и нестопанска цел, земеделски производители, признати организации на производители, читалища, местни поделения на религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията и физически лица. Всяко от гореизброените юридически лица, което иска да бъде представено в Общото събрание на Местната инициативна група, трябва да представи по време на учредителното събрание: Актуално състояние, Съдебна регистрация или Регистрация от агенцията по вписванията и БУЛСТАТ.
Представители на кандидатите за учредяването на Местната инициативна група, могат да бъдат само физически лица, които официално представляват съответното юридическо лице или са специално упълномощени от управляващия орган на юридическото лице, като негови представители в МИГ.
Желаещите трябва да се запознаят предварително с документите по учредяването на страницата на проекта: www.mig-harmanli.org
Общото събрание ще се проведе на 21 април(сряда) 2010г. от 17.30 часа в Център за икономическо развитие Харманли.