20.01.2014

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ"

Ви уведомява че, предстои отваряне на седма покана за подаване на проектни предложения към „МИГ Харманли”, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 „Лидер” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мерки:

121 - Модернизиране на земеделските стопанства;

226Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

312Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

313 -  Насърчаване на туристическите дейности;

322 -  Обновяване и развитие на населените места,

 

залегнали в Стратегията на „МИГ Харманли”.

 

Поканата е с начало – 03.02.2014г.

Край на Поканата – 16.00 часа на 21.02.2014г.

Период за консултиране при подготовката на проектите – от 03.02.2014г. до 07.02.2014г. в офиса на МИГ,  както следва:

Вторник -    14.00 – 16.00 часа

Сряда   -       14.00 – 16.00 часа

Четвъртък - 14.00 – 16.00 часа

 

Период на приемане на документите за подпомагане – от 03.02.2014г. до 21.02.2014г.:

Понеделник и петьк от 10.00 часа до 16.00 часа

Вторник, сряда и четвъртък от 10.00 часа до 14.00 часа.

 

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на „МИГ Харманли”.

Изискванията и документите са качени на: www.mig-harmanli.org