08.01.2014

Във връзка с изменение на Наредба № 23 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по Мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Ви уведомяваме, че се УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ХАРМАНЛИ до одобряването от Европейската Комисия на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020г., но не по - късно от 30 юни 2014г.