18.11.2013

Списък на одобрените проекти от Комисия за избор на проекти по шеста покана

На 13.11.2013г. се проведе второ заседание на Комисията за избор на проекти по шеста покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Бяха одобрени следните проектни предложения:

УРН Мярка Наименование на проекта Общ бюджет по проекта Одобрена субсидия % на субсидията спрямо общите разходи
МХ-322-6-042 322 Ремонт на читалищни сгради в с.Лешниково и с.Иваново, общ. Харманли 230300,00 лв. 230300,00 лв. 100%

Беше одобрено и поставено в резервен списък до получаване на обратна информация от ОД на ДФЗ - РА, едно проектно предложение по мярка 121, поради неяснота относно остатъка от неусвоения бюджет от предходни покани на прием на проекти по мярка 121 и съгл. Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли, процедура 8, т.50:

УРН Мярка Наименование на проекта Общ бюджет по проекта Одобрена субсидия % на субсидията спрямо общите разходи
МХ-121-6-041 121 Подобряване цялостната дейност на стопанството чрез закупуване на трактор и прикачен инвентар 166298,00 лв. 66519,20 лв. 40%