19.09.2013

От днес, 19.09.2013г. е отворена шеста покана за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по следните мерки:
-         Мярка 121 – Модернизиране на земеделските стопанства;

-        Мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

-        Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности;

- Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

-        Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности;

-   Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;

Поканата ще бъде отворена до 16:00 часа на 30.09.2013г. 

 

Период за консултиране при подготовката на проектите – в офиса на „МИГ Харманли“, както следва:

вторник, сряда и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Период на приемане на документите за подпомагане – от 19.09.2013г. до 30.09.2013г. в офиса на „МИГ Харманли“, както следва:

понеделник и петък от 10:00 до 16:00 часа;

вторник, сряда и четвъртък от 10:00 до 14:00 часа.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на „МИГ Харманли“.

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет адрес: http://www.mig-harmanli.org, раздел „Мерки“.