04.07.2013

На 13 и 14 юни 2013г. в Културен център - Харманли, зала Краезнание, се проведе обучение на тема: Мярка 322 - Обновяване и развитие на населените места. Целта на обучението бе подобряване на уменията на екипа за управление на проекти по тази мярка и изграждане на капацитет сред потенциалните бенефициенти за изготвяне на качествени проектни предложения по мярката. На обучението, освен екипа на сдружение "МИГ Харманли" - Диана Радева, Петя Иванова и Снежана Димитрова, бяха поканени да вземат участие и Ганка Дончева - ст. експерт - отдел Проекти, Община Харманли; Иванка Петкова - км. наместник с. Иваново; Гита Павлова - председател на читалище с. Иваново; Милена Павлова - км. наместник с. Лешниково и Митко Тонев - кмет с. Българин. Бяха задавани конкретни въпроси от присъстващите във връзка с бъдещото изпълнение на дейностите по подадените от Община Харманли заявления за подпомагане по мярка 322: "Ремонт на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, общ. Харманли" и "Реконструкция на улицата край училището в с. Българин".