04.07.2013

На 23.04.2013г. се проведе втори информационен ден във връзка с отворена пета покана за прием на проекти по мерките от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли" в с. Шишманово, с. Браница и гр. Харманли. Присъстващите бяха запознати с основните цели и насоки на сдружение „МИГ Харманли” и приетата стратегия, както и отварянето на петата покана за кандидатстване по мерки 121, 226, 311, 312, 313, 321. Обърнато беше внимание на характерните особености и изисквания към частните мерки, като бяха дадени и примери за основни допустими дейности, съпоставими с Наредба 23/18.12.2009г. Бяха представени финансовите параметри и най – важните и характерни срокове при подготовката, подаването и сключването на договорите.  Присъстващите бяха запознати и с подадени проектни предложения по предходните покани за прием. Бяха зададени и конкретни въпроси, на които се отговори изчерпателно. Бяха раздадени разработени от екипа на „МИГ Харманли” информационни бюлетини.