08.04.2013

От днес, 08.04.2013г. е отворена пета покана за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по следните мерки:

-         Мярка 121 – Модернизиране на земеделските стопанства;

-        Мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

-        Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности;

- Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

-        Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности;

-   Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;

 

Поканата ще бъде отворена до 16:00 часа на 30.06.2013г. 

Период за консултиране при подготовката на проектите – от 08.04.2013г. до 14.06.2013г. в офиса на „МИГ Харманли“, както следва:

вторник, сряда и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Период на приемане на документите за подпомагане – от 08.04.2013г. до 30.06.2013г. в офиса на „МИГ Харманли“, както следва:

понеделник и петък от 10:00 до 16:00 часа;

вторник, сряда и четвъртък от 10:00 до 14:00 часа.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на „МИГ Харманли“.

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет адрес: http://www.mig-harmanli.org, раздел „Мерки“.

За контакти:

гр. Харманли, п.к. 6450,  ул. „Петко Каравелов“ № 2

тел./факс: 0373/ 8 20 80    моб. телефон – 0875/ 144 820

  E-mail: [email protected]