22.03.2013

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”  

Ви уведомява че, предстои публикуването на пета покана за подаване на проектни предложения към „МИГ Харманли”, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 „Лидер” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мерки :

121 - Модернизиране на земеделските стопанства;

226Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

311Разнообразяване към неземеделски дейности;

312Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

313 -  Насърчаване на туристическите дейности;

321 -  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;

Поканата е с начало – 08.04.2013г.

Край на Поканата – 16.00 часа на 30.06.2013г.

Период за консултиране при подготовката на проектите – от 08.04.2013г. до 14.06.2013г. в офиса на МИГ,  както следва:

Вторник -    14.00 – 16.00 часа

Сряда   -       14.00 – 16.00 часа

Четвъртък - 14.00 – 16.00 часа

Период на приемане на документите за подпомагане – от 08.04.2013г. до 30.06.2013г.:

Понеделник и петьк от 10.00 часа до 16.00 часа

Вторник, сряда и четвъртък от 10.00 часа до 14.00 часа.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на „МИГ Харманли”.

Изискванията и документите са качени на : www.mig-harmanli.org  - раздел "МЕРКИ"