12.03.2013

В Държавен вестник, бр.24, (стр.77-85) е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 23 от 2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия на местните инициативни групи, прилагащи стратегиите за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.