10.01.2013

Уважаеми Членове на Сдружението „МИГ Харманли“,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на сдружение МИГ Харманли“ и на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 24 ал.1 и чл. 25 ал.3 от Устава, свиквам Общото събрание на членовете на “МИГ Харманли“, което ще се проведе на 31.01.2013 г., на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов” 2  от 17:00 часа,  при следния дневен ред:

1.     Участие в Асоциация "Българска национална ЛИДЕР мрежа"

2.     Запознаване и приемане на Бюджет 2013г.;

3.     Приемане на отчет за дейността на УС на сдружението;

4.     Запознаване и обсъждане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР.

5.    Избор на трима членове на ОС за участие в Комисиите за избор на проекти по поканите до края на 2013г. като наблюдатели без право на глас.

6.    Други.

Съгласно чл. 22 от Устава на сдружението, членовете – физически и юридически лица, могат да бъдат представлявани на общото събрание от пълномощници – физически лица.  Пълномощните следва да бъдат изрични -  за участие в Общото събрание, в писмена форма, Пълномощниците могат да представляват само един член на Сдружението и не могат да преупълномощават с правата си трети лица.

Писмените материали относно дневния ред на свиканото Общо събрание са достъпни за членовете на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.