08.01.2013

От днес, 08.01.2013г. е отворена четвърта покана за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по всички седем мерки:

-          Мярка 121 – Модернизиране на земеделските стопанства;

-          Мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

-          Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности;

-          Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

-          Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности;

-          Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;

-          Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места;

Поканата ще бъде отворена до 16:00 часа на 02.04.2013г.  Период за консултиране при подготовката на проектите – от 08.01.2013г. до 11.03.2013г. в офиса на „МИГ Харманли“, както следва: вторник, сряда и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Период на приемане на документите за подпомагане – от 08.01.2013г. до 02.04.2013г. в офиса на „МИГ Харманли“, както следва: понеделник и петък от 10:00 до 16:00 часа; вторник, сряда и четвъртък от 10:00 до 14:00 часа.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на „МИГ Харманли“.

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет адрес: http://www.mig-harmanli.org

За контакти:

гр. Харманли, п.к. 6450,  ул. „Петко Каравелов“ № 2

тел./факс: 0373/ 8 20 80    моб. телефон – 0875 120 900

E-mail: [email protected]