09.10.2012

Списък на проектите, преминали успешно проверката за административно съответствие и допустимост

 

 

 

Номер УРН Наименование на проекта Административно съответствие и допустимост
1 МХ-121-2-007 Доставка на земеделска техника и прикачен инвентар  ДА
2 МХ-121-2-008 Доставка на земеделска техника и прикачен инвентар ДА
3 МХ-121-2-009 Закупуване на земеделска техника ДА
4 МХ-121-2-010 Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено - житни, маслодайни и фуражни култури ДА
5 МХ-312-2-011 Закупуване на оборудване и съоръжения за нуждите на рекламна къща в гр. Харманли ДА
6 МХ-312-2-012 Услуги със земекопна техника ДА
7 МХ-121-2-013 Доставка на земеделска техника за обработка на почвата ДА
8 МХ-121-2-014 Създаване на ново насаждение от десертни лозя в землището на с. Коларово, общ. Харманли ДА
9 МХ-121-2-015 Доставка на машини и инвентар за обработка на почвата ДА