04.10.2012

Във връзка с изпълнението на Стратегията за местно развитие, екипа на "МИГ Харманли" организира през месец октомври две двудневни обучения.

Първото обучение ще бъде за потенциални кандидати с проекти. То ще се проведе на 18 и 19 октомври от 09:00 часа в офиса на МИГ - гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" 2.

Второто обучение ще бъде по мярка 313 - Насърчаване на туристическите дейности. То ще се проведе на 24 и 25 октомври от 09:00 часа в "Културен център" - Харманли, зала 2.

Желаещите могат да потвърдят своето участие на тел: 0373/82080 или e-mail: [email protected]

Сдружение "МИГ Харманли" отправя покана към всички служители в Община Харманли, занимаващи се с подготовката на европейски проекти, всички читалищни и училищни настоятелства, НПО, спортни и туристически клубове и организации за обучението по мярка 313 - "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". Заповядайте да чуете повече за:

1. изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения
и/или атракции за посетителите:
а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски
центрове за представяне и експониране на местното природно и културно
наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и
закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове
за временни изложения с туристическа цел;
б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни
пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм,
планински туризъм и други спортове;
в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни
пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите
места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
2. разработване и маркетинг на туристически продукти:
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и
информационни материали;
б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в
селските райони.