04.10.2012

На 03.10.2012г. приключи приема на документи за подпомагане по втора покана от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". Бяха подадени девет проектни предложения - от земеделски производители и микропредприятия. Седем от подадените заявления за кандидатстване са по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства и две - по мярка 312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВТОРА ПОКАНА
Номер Мярка Наименование на проекта Обща стойност на проекта в лв.
1 121 Доставка на земеделска техника и прикачен инвентар 195387.00
2 121 Доставка на земеделска техника и прикачен инвентар 134003.00
3 121 Закупуване на земеделска техника 195486.00
4 121 Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено - житни, маслодайни и фуражни култури 195554.00
5 312 Закупуване на оборудване и съоръжения за нуждите на рекламна къща в гр. Харманли 14089.10
6 312 Услуги със земекопна техника 124600.00
7 121 Доставка на земеделска техника за обработка на почвата 99210.80
8 121 Създаване на ново насаждение от десертни лозя в землището на с. Коларово, общ. Харманли 191082.00
9 121 Доставка на машини и инвентар за обработка на почвата 111213.00